FLORE DEZI univerzálny 5L umývací prostriedok a antibakteriálnym účinkom úrčený na plochy a predmety

Akcia
Dostupnosť
Skladom
6,950 €
8,340 € s DPH
Záruka: Podľa dátumu spotreby

FLORE DEZI univerzálny 5L umývací prostriedok a antibakteriálnym účinkom úrčený na plochy a predmety

96ks/1 paleta

Použitie:  FLORE Dezi je univerzálny umývací prípravok s baktericídne, fungicídne a tuberkulocídnou účinnosťou. Je určený pre umývanie a dezinfekciu umývateľných plôch a predmetov. Používa sa na dezinfekciu a sanitárne účely v zdravotníctve, poľnohospodárstve a potravinárstve. Je vhodný na dezinfekciu sanitárnych zariadení, v zariadeniach hromadného stravovania, plavární, kúpeľov, kaderníckych a holičských prevádzok, na dezinfekciu pracovných nástrojov v pedikúre a podobne.

Vlastnosti výrobku

FLORE Dezi je bezfarebná až žltkastá kvapalina s jemnou lesnou vôňou, katiónového charakteru. Riedi sa studenou alebo teplou vodou vo všetkých pomeroch, vzniknuté roztoky sú číre a stále. FLORE Dezi sa vyznačuje dobrými povrchovo aktívnymi vlastnosťami a usmrcuje baktérie a plesne už pri koncentráciách 0,5 až 2% a expozícii 30 minút. Prostriedok nie je sporicidný a jeho virucidné pôsobenie sa obmedzuje iba na citlivé lipofilné vírusy. Možno deklarovať virucidný účinok na rotavírus a rhinovírus v koncentrácii 5%.

Odporúčané dávkovanie je závislé na príslušnej aplikácii prípravku.

1. Dezinfekčný prostriedok

V koncentrácii 10 až 20 gramov na liter vody sa používa ako dezinfekčný prostriedok na podlahy, steny, sanitárne zariadenia, kúpele, šatne, šatňové kabíny, kozmetické nástroje. Doba pôsobenia prípravku je 15 až 30 minút, podľa koncentrácie.

2. Potravinársky priemysel

V koncentrácii 5 gramov na liter vody sa používa ako sanitárny a čistiaci prostriedok na zariadenia a nádrže v mliekarenskom priemysle, potravinárstve, vo výrobniach nápojov. Po čistení je nutné zariadenie dôkladne opláchnuť čistou vodou. Doba pôsobenia prípravku je 30 minút.

3. Zdravotníctvo

V koncentrácii 10 gramov na liter vody sa používa ako dezinfekčný prostriedok. Doba pôsobenia prípravku je 15 minút.

4. Poľnohospodárstvo

V koncentrácii 5 až 7 gramov na liter vody sa používa ako dezinfekčný a dezodoračný prostriedok v stajniach, skladoch krmiva a podobne. Doba pôsobenia prípravku je 30 minút.

FLORE DEZI sa dodáva v PE nádobách v objemoch 5L, 10L, 25L a 50L.

EAN: 8595011910469

FLORE DEZI

UNIVERZÁLNY UMÝVACÍ A DEZINFEKČNÝ PRÍPRAVOK

Univerzálny kvapalný prípravok s veľmi dobrou umývacou, čistiacou a dezinfekčnou schopnosťou pre umývanie a dezinfekciu umývateľných plôch a predmetov v zdravotníctve, potravinárstve, poľnohospodárstva aj v komunálnej hygiene.

 Prípravok má baktericídne, fungicídne a tuberkulocídne účinky pri koncentrácii 0,5 až 2% (5 až 20 ml na liter vody) pri dobe pôsobenia 15 až 30 minút.

 Umývanie a dezinfekcia sa vykonáva otrením alebo ponorením.

Výrobok obsahuje 7,5 % (7,5 g/100 g) kvartérnej amóniovej zlúčeniny, benzyl-C12-16-alkyl chloridy

Zloženie 5 až 15 % neiónové povrchovo aktívne látky, 5 až 15 % katiónové povrchovo aktívne látky, menej ako 5 % kyselina citrónová, parfum

H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí:

Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.

 Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich.

Pokračujte vo vyplachovaní. P302+P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P332+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P301+P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny k likvidácii obalu Vypláchnutý obal odovzdajte do zbernej nádoby na plasty a alebo do komunálneho odpadu

Skladovanie V suchých, krytých a čistých priestoroch, v uzavretom obale, odporúčaná teplota skladovania + 5 až +25 ° C

Doba použitelnosti

36 mesiacov od dátumu výroby, uvedeného na obale

Číslo šarže: Uvedené na obale

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.